ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ

Share this:

15 comments:

Unknown said...

ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಪಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

Unknown said...

Thankyou

Unknown said...

Thank u sir this is useful....

karthimgh said...

Sir plece upsc kannada mediam books upload madi sir

Anonymous said...

Thank you very much....

Unknown said...

ಸರ್ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರಿ.

Vijay reddy said...

ಸರ ನನಗೆ ಫುಲ್ ನೊಡ್ಸ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು...!

Asha eresheemi k said...

Kannnada darpana book send me sir

Unknown said...

Sir ias ge Kannada authors book uploade madi

Unknown said...

Sir it is not available?

Unknown said...

Kptcl junior assistant nots kalsi 8747010811 my WhatsApp no

Anonymous said...

sir you doing a great job sir for all competitive exams candidates

Unknown said...

Thank you so much sir

chaithra said...

Thank u sir .its very usefull .kindly update more related to competative exams

chaithra said...

Thank You Sir .Its Very useful ..please update more gk

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.