ಭೂಗೋಳ ವಿದ್ಯಾದರ್ಶನ :- ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು

Share this:

#ಭೂಗೋಳ ವಿದ್ಯಾದರ್ಶನ
ಜ್ಞಾನ ಸೌರಭ
#ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು
   ಸಾಗರ & ಸಮುದ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲೇರುವ ಮತ್ತು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವುದನ್ನು ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯುವರು ...
 ಉಬ್ಬರವಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣಗಳು
  ೧) ಚಂದ್ರನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ
  ೨) ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವ ಬಲ
  ೩) ಭೂಮಿಯ ಕೇಂದ್ರಾಪಗಮನ ಬಲ

ಎರಡು ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಎರಡು ಇಳಿತಗಳ ನಡುವಣ ಅಂತರವು ಸುಮಾರು ೧೨ ಗಂಟೆ ೨೬ ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿವೆ.( ಒಂದು ಉಬ್ಬರ ಇಳಿತಗಳ ಅಂತರವು ಸುಮಾರು ೬ ಗಂಟೆ ೨೩ ನಿಮಿಷಗಳಾಗಿವೆ.
ಸುಮಾರು ೨೪ ಗಂಟೆ ೫೬ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಎರಡೂ ಇಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ..

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.