ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ

Share this:

"ಸಾಮಾನ್ಯ ಕನ್ನಡ ಮಾಹಿತಿ ಕಣಜ'":
1 'ಗಾಳಿಗೋಪುರ' ಇದೊಂದು
A ಉಪಮೆ
B ರೂಪಕ
C ಶ್ಲೇಷೆ
D ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ
B✅✅
2 ಸಂಚಿಯ ಹೊನ್ನಮ್ಮ ಎಂಬಲ್ಲಿಯ 'ಸಂಚಿಯ ' ಎಂದರೆ
A ಸಂಚುಮಾಡುವ
B ಸಂಚಿ ಊರಿನ
C ತಾಂಬೂಲಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ
D ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಒದಗುಸುತ್ತಿದ್ದ
C✅✅
3 ಅವನೊಬ್ಬ ಪ್ರಚಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಂಡ ಎಂಬುದು
A ಸಂಖ್ಯಾವಾಚಕ
B ಭಾವವಾಚಕ
C ಗುಣವಾಚಕ
D ಕ್ರಿಯಾವಾಚಕ
C✅✅
4 ನಾಳೆ ಮಳೆ ಬರಬಹುದು ಈ ವಾಕ್ಯವು ---------ವಾಗಿದೆ
A ಆಶ್ಚರ್ಯಾರ್ಥಕ
B ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ
C ಭಾವಾರ್ಥಕ
D ಸಂಭವನೀಯಾರ್ಥಕ
D✅✅
5 ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕತೆ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಬುದು
A ವಾಶೇಷಣ
B ಸರ್ವನಾಮ
C ಕ್ರಿಯಾವಿಶೇಷಣ
D ನಾಮಪದ
C✅✅
6 ನೀವು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಎಂಬುದು
A ವಿಶೇಷಣ
B ಕರೆದಂತೆ ವಿಶೇಷಣ
C ಕ್ರಿಯಾಪದ
D ಗುಣವಾಚಕ
B✅✅
7 ನಾನು ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಎಂಬಲ್ಲಿ ------ ಇದೆ
A ಅವಧಾರಣೆ
B ಸಂದೇಹಾರ್ಥ
C ಆಜ್ಞಾರ್ಥ
D ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆ
A✅✅
8 ನೋವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ. ಇದು ಒಂದು ----------- ವಾಕ್ಯವಾಗಿದೆ
A ಹೇಳಿಕೆಯ
B ವಿದ್ಯರ್ಥಕ
C ಸಂಯೋಜಕ
D ಭಾವಾರ್ಥಕ
B✅✅
9 'ನಾನು ಎಂಬುದು ' ----------- ಸರ್ವನಾಮ.
A ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ
B ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ
C ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ
D ಅನ್ಯ ಪುರುಷ
A✅✅
10 ಶೂರ ಎಂಬ ಪದ ಒಂದು ----------- ಪದ
A ಅಂಕಿತ
B ಅನ್ವರ್ಥ
C ರೂಢ
D ಸರ್ವ
B✅✅
11 ' ಎತ್ತು ' ಎಂಬ ಪದ -------- ದಲ್ಲಿದೆ
A ಪುಲ್ಲಿಂಗ
B, ಸ್ತ್ರಿರಿಲಿಂಗ
C ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ
D ಉಭಯಲಿಂಗ
C ✅✅
12 ದೇವರು ---------- ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೋತೆಗೂಡಿ ಬರುವ ಪದ
A ರಾಕ್ಷಸರು
B ಮಾನವರು
C ದಿಂಡರು
D ಗಂಧರ್ವರು
C✅✅
13 ಆ ದೊಡ್ಡ ಮರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಹಣ್ಣಿದೆ ಇದೊಂದು -----------ವಾಕ್ಯ
A ಸರಳ
B ಸಮ್ಮಿಶ್ರ
C ಸಂಯುಕ್ತ
D ಸಂಕೀರ್ಣ
A✅✅
14 'ಹುಡುಗರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ' ಎಂಬಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಎಂಬುದು ------------ ಪದ
A ಪುಲ್ಲಿಂಗ
B ಸ್ತ್ರಿಲಿಂಗ
C ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗ
D ಉಭಯಲಿಂಗ
D✅✅
15 'ನಿಧ್ರಿಸು ' ಎಂಬುದು ---------- ಕ್ರಿಯಾಪದ
A ಅಕರ್ಮಕ
B ಸಕರ್ಮಕ
C ಭೂತಕಾಲವಾಚಕ
D ಭವಿಷ್ಯತ್ ವಾಚಕ
A✅✅
16 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಿಹಿ ಹಂಚಲಾಯಿತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ತೃ ಪದ
A ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
B ಸಿಹಿ
C ಹಂಚು
D ಇಲ್ಲ
D✅✅
17 'ಬಂದರೆ ' ಎಂಬ ಪದ --------- ಪದವಾಗಿದೆ
A ಪಕ್ಷಾರ್ಥಕ
B ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ
C ಅವಧಾರಣಾರ್ಥಕ
D ನಿಶ್ಚಯಾರ್ಥಕ
A✅✅
18 'ಗಾವಿಲ ' ಎಂದರೆ
A ಕುರುಡು
B ಹೆಡ್ಡ
C ಕ್ರೂರಿ
D ಪಂಡಿತ
B✅✅
19 ಕೊಡಗೂಸು ಎಂದರೆ
A ಕೋಡಹೋತ್ತ ಕನ್ನೆ
B ಎಳೆಯ ವಯಸ್ಸಿನವಳು
C ಕೂಡಗಿನ ಕೂಸು
D ಮುದುಕಿ
B✅✅
20 ಶಿಥಿಲ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ತದ್ಬವ ರೂಪ
A ಶೀತಲ
B ಶತಕ
C ಸಡಿಲ
D ಸಲಿಲ
C✅✅
21 ಚಂದಶೇಖರ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕ ಪದ
A ನೋಸಲುಗಣ್ಣ
B ಮುರಾರಿ
C ಆರ್ಮೋಗಂ
D ಕಮಲಾಸನ
A✅✅🙈
22 ತಿಳುವಳಿಕೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿನ ಧಾತು
ಪ್ರತ್ಯಯಗಳ ರಚನೆ ಇದು
A ತಿಳಿ+ಅಳಿಕೆ
B ತಿಳು +ಅಳಿಕೆ
C ತಿಳಿ+ಅಳಿ+ಕೆ
D ತಿಳಿ+ವಳಿ+ಕೆ
D✅✅
23 ಪುಸ್ತಕ -ಗಿಸ್ತಕ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಿಸ್ತಕ ಎಂಬುದು ಒಂದು ------------ ಪದ
A ಸರ್ವನಾಮ
B ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ
C ನಿಷೇಧಾರ್ಥಕ
D ಅನುಕರಣಾವಾಚಕ
B✅✅
24 ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಸ ಪದ
A ಶಕುನದ ಹಕ್ಕಿ
B ಹಕ್ಕಿಗೂಡು
C ಹಕ್ಕಿ ಪಿಕ್ಕಿ
D ಹಕ್ಕಿ ಗಿಕ್ಕಿ
B✅✅
25 ಶ್ಲೇಷ ಎಂಬುದು ------------ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು
A ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರ
B ಅರ್ಥಾಲಂಕಾರ
C ಉಭಯಾಲಂಕಾರ
D ಅನುಪ್ರಾಸ
B✅✅

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.