ಎಫ್.ಡಿ.ಎ.೨೦೧೮ ರ ಉತ್ತರಗಳು ' B ' ಸಿರಿಜ್*

Share this:

*ಎಫ್.ಡಿ.ಎ.೨೦೧೮ ರ ಉತ್ತರಗಳು ' B ' ಸಿರಿಜ್*

................
೧.ಸಾಕೂತ= ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಹಿತವಾದ
೨. ಬವರ = ಯುದ್ಧ
೩. ಪ್ರಮೋದ = ಸಂತೋಷ
೪. ಮುಕುರ = ಕನ್ನಡಿ
೫. ತಂಡುಲ = ಅಕ್ಕಿ
೬. ಮೇದಿನಿ = ಭೂಮಿ
೭. ಆವು = ಹಸು
೮. ಉತ್ತಾರಣ = ದಾಟುವಿಕೆ
೯. ಜಕಾತಿ = ಸುಂಕ
೧೦ ತಿಟ್ಟು ×ತಗ್ಗು
೧೧. ತುಮುಲ × ನಿರಾಳ ಮಹಾಲಿಂಗ
೧೨. ಚೇತನ × ಅಚೇತನ
೧೩. ಭೃತ್ಯ × ಪ್ರಭು . ಪೋಳ
೧೪.ಶಾಮಕ × ಉಲ್ಬಣಕ
೧೫. ಅವಸರ್ಪಿಣಿ × ಉತ್ಸರ್ಪಿಣಿ
೧೬. ಅಭಿಮುಖ × ವಿಮುಖ
೧೭. ಊರ್ಧ್ವಮುಖ × ಅಧೋಮುಖ
೧೮. ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು.....= ನಿರರ್ಥಕವಾದ ಕೆಲಸ
೧೯. ಎತ್ತಿದ ಕೈ = ಪ್ರವೀಣ
೨೦. ತಲೆ ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳು = ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳು
೨೧. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು = ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರದಿಂದ ಕಾಯುವುದಯ
೨೨. ಭೂಮಿತೂಕದ ಮನುಷ್ಯ = ತಾಳ್ಮೆ ಗುಣದ ಮನುಷ್ಯ
೨೩. ಅಡ್ವರ್ಸ್ = ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ
೨೪. ಸೆಕ್ಯಲರ್ = ಜಾತ್ಯತೀತ
೨೫. ರಿಂಗವರ್ಮ = ಹುಳುಕಡ್ಡಿ
೨೬. ಅಥಾರಿಟೇರಿಯನಿಸಂ = ಸರ್ವಾಧಿಕಾರವಾದ
೨೭. ಫ್ರಟರ್ನಿಟಿ = ಸಹೋದರತ್ವ
೨೮. ಸಂಬಂಧ
೨೯. ವಾರಿಗೆ
೩೦. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
೩೧. ಅದುವೇ
೩೨. ಪದ್ಮಪತ್ರ
೩೩. ಶಂಕುಸ್ತಾಪನೆ = ಶಂಕು ಸ್ಥಾಪನೆ
೩೪. ಓತಪ್ರೋಥ = ಓತಪ್ರೋತ
೩೫. ಆಧಾರಸ್ಥಂಭ = ಆಧಾರಸ್ತಂಭ
೩೬.ಶೋಡಷೋಪಚಾರ = ಷೋಡಶೋಪಚಾರ
೩೭. ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ = ತಪ್ಪಿಲ್ಲ
೩೮.ಸ್ತಬ್ಧಚಿತ್ರ = ತಪ್ಪಿಲ್ಲ
೩೯. ಅರರೇ = ಭಾವಸೂಚಕಾವ್ಯಯ
೪೦. ಸಲುವಳಿ = ತದ್ಧಿತಾವ್ಯಯ
೪೧. ಕಂಠ್ಯ = ಕ್,ಗ್
೪೨. ಬಾವಿ= ವಾಪಿ
೪೩. ಊರು ಉಪಕಾರ..... ದೃಷ್ಟಾಂತಾಲಂಕಾರ
೪೪. ಹೊಸಗನ್ನಡ = ಕರ್ಮಧಾರಯ
೪೫. ಕಿಕ್ಕಿರಿದ ಸಭೆ = ಪರಿಮಾಣವಾಚಕ ಪದ
೪೬. ದ್ವಿಪದಿ = ದ್ವಿಗು ಸಮಾಸ
೪೭. ಆನೆ = ಎರಡು ಸ್ವರ
೪೮. ಹಾಲು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು....ಗಾದೆಮಾತು
೪೯. ಅರಸ
೫೦. ತುದಿನಾಲಗೆ = ನಾಲಗೆಯ + ತುದಿ
೫೧. ಶುನಕ > ಸೊಣಗ
೫೨. ನಿಲ್ಲು ಮಿಸಕಾಡಬೇಡ = ವಿದ್ಯರ್ಥಕ
೫೩. ಬೆಳ್ಳಿ ಮೋಡವೆ....ಭಾಮಿನಿ
೫೪. ತೃತೀಯಾ ವಿಭಕ್ತಿ = ಕರಣಕಾರಕ
೫೫. ರತ್ನಾಕರ = ಸಾಗರ,ಸಮುದ್ರ
೫೬. ತರಕ್ಷು = ಹುಲಿ
೫೭. ಮಂಗಳ ಮುಖಿ > ಮಂಗಳ
೫೮. ದಡ್ಡಕ್ಕರ = ಒತ್ತಕ್ಷರ
೫೯. ಮಾನವ ಜನ್ಮ= ಪುರಂದರದಾಸ
೬೦. ಮರಲ್
೬೧. ಅಣಕ
೬೨. ಶಿಖರ = ನಾಮಪದ
೬೩.ಮಸ್ಕಿ ಶಾಸನ = ಬ್ರಾಹ್ಮಿ
೬೪. ತ್ರಿಪದಿ
೬೫. ಸಪ್ತಮಿ ವಿಭಕ್ತಿ
೬೬. ಪ್ರಣತಿ
೬೭. ಜಮೀನು
೬೮. ರೈತ
೬೯. ಚಪಾತಿ
೭೦.ಮನಸ್ಥಾಪವಿತ್ತು = ಮನಸ್ತಾಪ
೭೧. ಕೂಲಂಕಶವಾಗಿ = ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ
೭೨. ಚಕ್ರಾಧಿಪತ್ಯಗಳು = ಸುಧಾರಣೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ
೭೩. ಯಮಳ ಪ್ರಶ್ನೆ = ಕೆ.ಪಿ.ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿ
೭೪. ಮಾತೆಂಬುದು ಜ್ಯೋತಿ ರ್ಲಿಂಗ = ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಮಹಾಲಿಂಗ
೭೫. ತ್ರಿಷಷ್ಠಿ ಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪುರಾಣ = ಚಾವುಂಡರಾಯ ಪುರಾಣ
೭೬. ಧಾರವಾಡ = ಕೆರೆಗಳ ನಗರಿ
೭೭. ಹುಚ್ಚುಮನಸ್ಸಿನ ಹತ್ತು ಮುಖಗಳು = ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ
೭೮. ಬೋಸರನ್ನು....RQPS
೭೯. ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು = PSQR POL
೮೦. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು =PRSQ
೮೧. ಕನ್ನಡಿಗರ....= SRQP
೮೨. ಕನಕದಾಸರ... = QPSR
೮೩. ಕರ್ಮದಾರಯದ ಭೇದ = ಗಮಕ
೮೪. ಪಂಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ = ಕುವೆಂಪು ಪೋಳ
೮೫. ಕೃತಂತಗಳು = ನಾಲ್ಕು
೮೬. ಸಂಧ್ಯಕ್ಷರಗಳು = ಐ,ಔ
೮೭ಅಲವು> ಹಲವು(೨)
೮೮. ವಿದೇಯ > ವಿಧೇಯ(೩)
೮೯. ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ> ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತ  (  ೩)
೯೦. ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಗಾಗಿ > ನಿಸ್ವಾರ್ಥತೆಯಿಂದ
(೧)
೯೧. ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ > ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ( ೧)
೯೨. ಪೂರ್ವಾಣ್ಹ > ಪೂರ್ವಾಹ್ನ(೩)
೯೩.  ಕನ್ನಡದ ಕಣ್ವ =ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ
೯೪. ಶ್ರೀಪಾದರಾಜ = ರಂಗವಿಠಲ
೯೫.A.ಪಂಪ- ಅರಿಕೇಸರಿ.B. ಪೊನ್ನ- ತೈಲಪ?. C.ರನ್ನ-ಸತ್ಯಾಶ್ರಯ .D. ಚಾವುಂಡರಾಯ- ರಾಚಮಲ್ಲ
೯೬. ವಚನ ಪಿತಾಮಹ = ಫ.ಗು.ಹಳಕಟ್ಟಿ.
೯೭. ಪೃಥ್ವಿ, ಗಂಧವತಿ.....SQRP
೯೮. ಅನ್ನವನ್ನು ತಿನ್ನುವ......SRPQ
೯೯. ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ.... PSRQ
೧೦೦. ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಅಲಕ್ಷಿಸಿ....RPSQ
....................

*ಈ ಉತ್ತರಗಳೇ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ....ಕೆ.ಪಿ.ಎಸ್.ಸಿ.ಉತ್ತರಗಳೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ......*

Thanks to
*T.H.ನಾಯಕ........🙏🙏*
*( ರಾಯಲ್ ಕರಿಯರ್ ಅಕಾಡಮಿ - ಸಿಂಧನೂರ )*

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.