ಇತಿಹಾಸ

Share this:

#ಇತಿಹಾಸ #History

ಪಾಣಿನಿಯು ಬರೆದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿ ಯಾವುದು?

ಎ.ಅಷ್ಟಾಧ್ಯಾಯಿ
ಬಿ. ಯವನಪ್ರಿಯ
ಸಿ. ವೇದಚರಿತ
ಡಿ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ
ಎ✅✅✅
೨೭. ಮಹಾಭಾರತ ಮಹಾಯುದ್ಧ ನಡೆದ ಕಾಲ ಯಾವುದೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಎ. ಕ್ರಿ.ಪೂ ೯೫೦ ರ ಸುಮಾರು
ಬಿ.ಕ್ರಿ.ಪೂ ೬೦೦ ರ ಸುಮಾರು
ಸಿ. ಕ್ರಿ.ಪೂ ೩೦೦ರ ಸುಮಾರು
ಡಿ. ಕ್ರಿ.ಶ ೯೫೦ರ ಸುಮಾರು
ಎ✅✅
೨೮. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳಕೆ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ  ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು?

ಎ.ಋಗ್ವೇದ
ಬಿ.ಉತ್ತರ ವೇದಗಳಕಾಲ
ಸಿ.ಹರಪ್ಪಾ ನಾಗರಿಕತೆ
ಡಿ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ
ಬಿ✅✅
೨೯. ಗೋಮಾಂಸ ಪ್ರಿಯರಾದವರೂ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಗೆ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಎ.ಘೋಘ್ನ
ಬಿ.ಕಷ್ಣಾಲ
ಸಿ.ಮುಷ್ಕರ
ಡಿ.ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ
ಎ✅✅
೩೦. ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಕಾರ ಮಹಾಭಾರತ. ನಡೆದ ಪ್ರದೇಶ

ಎ.ಸಪ್ತಸಿಂಧು
ಬಿ.ಗಂಗಾಬಯಲು
ಸಿ.ಮಹಾನದಿ ಪ್ರದೇಶ
ಡಿ. ಪಂಜಾಬ್
ಎ✅✅
೩೧. ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯುದ್ಧ ಪದ್ಧತಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿತ್ತು?

ಎ.ಗಜಾನನೊಡಗೂಡಿ
ಬಿ.ಅಶ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸಿ.ಅಶ್ವಾಧಿರಥಗಳೊಂದಿಗೆ
ಡಿ. ಒಂಟೆಗಳೊಂದಿಗೆ
ಸಿ✅✅
೩೨.ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯರು ಭಾರತದ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗ ಚಲಿಸತೊಡಗಿದರು.

ಎ.ಉತ್ತರ
ಬಿ. ದಕ್ಷಿಣ
ಸಿ.ಪೂರ್ವ
ಡಿ.ಪಶ್ಚಿಮ
ಸಿ✅✅
೩೩. ಸಭಾ ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾಲ.

ಎ. ಋಗ್ವೇದ.
ಬಿ.ಉತ್ತರ ವೇದಗಳ ಕಾಲ
ಸಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ
ಡಿ.ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
ಬಿ✅✅
೩೪. ಋಗ್ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕಸುಬು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿತ್ತು?

ಎ.ಪಶುಪಾಲನೆ
ಬಿ.ಕೃಷಿ
ಸಿ.ಕೈಗಾರಿಕೆ
ಡಿ. ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
ಎ✅✅
೩೫. ಆರ್ಯರು ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು?

ಎ. ಇಂಡೋ ಆರ್ಯನ್ನರು
ಬಿ.ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ನರು
ಸಿ. ಟಿಬೆಟಿಯನ್ನರು
ಡಿ.ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ
ಎ✅✅
೩೬. ಆರ್ಯನ್ನರ ಮುಖ್ಯ ಆಹಾರ ಬೆಳೆ.

ಎ.ತೊಗರಿ
ಬಿ.ಗೋಧಿ
ಸಿ.ರಾಗಿ
ಡಿ.ಕಬ್ಬು
ಬಿ✅✅✅
೩೭. ಆರ್ಯನ್ನರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ..

ಎ. ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವುದಕ್ಕಾಗಿ
ಬಿ.ದೇಶ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಸಿ.ವಿರೋಧಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು
ಡಿ. ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ
ಎ✅✅
೩೮. ಯಾವಾಗ ಭಾರತ ಮತ್ತು ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವು ಕ್ಷೀಣಿಸಿತು?

ಎ.ಕ್ರಿ.ಶ ೧ ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿ
ಬಿ.ಕ್ರಿ.ಶ ೨ ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ
ಸಿ.ಕ್ರಿ.ಶ ೨ ನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ
ಡಿ.ಮೂರನೇ ಶತಮಾನ
ಸಿ✅✅✅
೩೯.ಆಗಸ್ಟಸ್ ನ ದೇವಾಲಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ...

ಎ.ಕೊಂಡಿ
ಬಿ.ಮಾರಕನಮ್
ಸಿ.ಕಾವೇರಿ ಪಟ್ಟಣಂ
ಡಿ.ಮುಜಿರಿಸ್
ಡಿ✅✅
೪೦. ಶಿಲಪ್ಪಾದಿಗಾರಮ್ ನ ಕರ್ತೃಯಾರು?

ಎ. ತಿರುವಕ್ಕದೇವರ್
ಬಿ.ಸತ್ತನರ್
ಸಿ. ತಿರುವಳ್ಳವರ್
ಡಿ.ಇಳಂಗೋವಾಡಿಗಳ್
ಡಿ✅✅✅
೪೧. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಬೈಬಲ್ ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ?

 ಎ. ಶಿಲಾಪದಿಗಾರಮ್
ಬಿ. ಮಣಿಮೆಖಲೈ
ಸಿ.ತಿರುಕ್ಕುರಲ್
ಡಿ. ಎಟ್ಟುತೊಗೈ
ಸಿ✅✅✅

೪೨.ದಶರಾಜ್ಞ ಎಂದರೆ.

ಎ.ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳು
ಬಿ.ಒಬ್ಬದೊರೆ
ಸಿ.ಹತ್ತು ರಾಜರುಗಳ ಕದನ
ಡಿ.ಹತ್ತು ಯಾಗಗಳು
ಸಿ✅✅✅
೪೩. ಪೂರ್ವ ವೈದಿಕ ಕಾಲದ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಷತ್ತುಗಳು ಯಾವುವು?

ಎ.ಸಭಾ,ಸಮಿತಿ
ಬಿ.ಸಭಾ,ವಿಧಾತ
ಸಿ.ವಿಧಾತ,ಗಣ
ಡಿ.ವಿಧಾತ,ಸಮಿತಿ
ಎ✅✅
೪೪. ಋಗ್ವೇದಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಪತ್ತು ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

ಎ.ಚಿನ್ನ
ಬಿ.ಮನೆ
ಸಿ.ಹಸುಗಳು
ಡಿ. ಜಮೀನು
ಸಿ✅✅👌👌
೪೫. ಕ್ಷತ್ರಿಯ ದೊರೆ ಯಯಾತಿಯು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪುರೋಹಿತನ ಮಗಳಾದ ದೇವಯಾನಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದುದನ್ನು ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ?

ಎ.ಪ್ರತಿಲೋಮ ವೈವಾಹಿಕ ಪದ್ಧತಿ
ಬಿ. ಅನುಲೋಮ ವೈವಾಹಿಕ ಪದ್ಧತಿ
ಸಿ.ಅವರ್ಣನೀಯ ವೈವಾಹಿಕ ಪದ್ಧತಿ
ಡಿ.ನಿಯೋಗ ವೈವಾಹಿಕ ಪದ್ಧತಿ
ಎ✅✅
೪೬. ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವತೆಯನ್ನು ಅದಿತಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಎ.ಅಗ್ನಿ
ಬಿ.ಇಂದ್ರ
ಸಿ.ವರುಣ
ಡಿ.ಸೋಮ
ಬಿ✅✅
೪೭. ಉಪನಯನ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ವೈದಿಕ ಕೃತಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ?

ಎ.ಶತಪಥ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಬಿ.ಅಥರ್ವವೇದ
ಸಿ.ಯಜುರ್ವೇದ
ಡಿ. ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ
ಡಿ✅✅
೪೮. ಯಾವ ಪರಿಷತ್ತು ರಾಜನನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚುನಾಯಿಸುತ್ತಿತ್ತು?

ಎ.ಸಭಾ
ಬಿ. ಸಮಿತಿ
ಸಿ. ಹಣ
ಡಿ.ವಿಧಾತ
ಎ✅✅
೪೯. ಋಗ್,  ಯಜು, ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಎ.ಸಂಗೀತ
ಬಿ. ತ್ರಿಜ್ಞಾನ
ಸಿ.ಶೃತಿ
ಡಿ. ತ್ರೈವೇದ
೪೯. ಋಗ್,  ಯಜು, ಮತ್ತು ಸಾಮವೇದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏನೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಎ.ಸಂಹಿತ
ಬಿ. ತ್ರಿಜ್ಞಾನ
ಸಿ.ಶೃತಿ
ಡಿ. ತ್ರೈವೇದ
A✅✅✅
೫೦. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಉತ್ತರ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ?

ಎ.ಭರತ
ಬಿ.ಕುರು
ಸಿ.ವಿದೇಹ
ಡಿ. ಪಾಂಚಾಲ
ಸಿ✅✅

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.