ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ

Share this:

ಜ್ಞಾನಸೌರಭ:

1) ಧರೆಯಲ್ಲಿ ದೊರಕುವ ಖನಿಜಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ
`ಗಟ್ಟಿತನ ~ ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಖನಿಜದ
ಹರಳುಗಳು (ಚಿತ್ರ - 1) ರಲ್ಲಿವೆ . ಈ ಖನಿಜ
ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ ?

ಅ) ಕ್ವಾರ್ಟ್ಜ್ ಬ) ಕೋಕಂಡಂ
ಕ) ವಜ್ರ ಡ ) ಟೋಪಾಜ್

2) ಶರೀರ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಬೃಹದಾಕಾರ
ಎನಿಸುವ ಹಕ್ಕಿಯೊಂದು (ಚಿತ್ರ - 2 ) ರಲ್ಲಿದೆ . ಈ
ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಸರೇನು?

ಅ) ಟೌಕಾನ್ ಬ ) ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್
ಕ) ಪೆಲಿಕನ್ ಡ) ಸ್ಪೂನ್ ಬಿಲ್

3) ` ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕ~ ಖಂಡದ ಭೂಪಟ ( ಚಿತ್ರ - 3 )
ಇಲ್ಲಿದೆ . ಕೆಳಗಿನ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಈ
ಭೂಖಂಡದಲ್ಲಿಲ್ಲ? ಗುರುತಿಸಿ .

ಅ) ಆ್ಯಂಡಿಸ್ ಪರ್ವತ ಪಂಕ್ತಿ
ಬ) ಇಗುವಾಜು ಜಲಪಾತ
ಕ) ಅಮೆಜಾನ್ ನದಿ
ಡ) ಕಲಹಾರಿ ಮರುಭೂಮಿ
ಇ) ಪಾಂಪಾಸ್ ಹುಲ್ಲು ಬಯಲು

4) ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದ್ದೇ ಒಂದು ಗ್ರಹವಾದ
`ಶುಕ್ರ~ ದ ಮೇಲ್ಮೈನ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ (ಚಿತ್ರ -
4) ರಲ್ಲಿದೆ . ಶುಕ್ರಗ್ರಹವನ್ನು ಕುರಿತ ಈ
ಹೇಳಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿ ಅಲ್ಲ ?

ಅ) ಸೌರವ್ಯೆಹದ ಅತ್ಯಂತ ಬಿಸಿ ಗ್ರಹ
ಬ) ಸೌರವ್ಯೆಹದ ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲ ಗ್ರಹ
ಕ) ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ಹೋಲುವ ಗಾತ್ರ
ಡ) ಅದರ `ಒಂದು ವರ್ಷ ~ ಭೂ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ದೀರ್ಘ

5) ಭೂ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಬಿಸಿಯಾಗಿ
ನೆಲದತ್ತ ಬೀಳುತ್ತಿರುವ `ಉಲ್ಕೆ ~ ಯೊಂದರ
ದೃಶ್ಯ (ಚಿತ್ರ - 5 ) ರಲ್ಲಿದೆ . ಉಲ್ಕೆಗಳು ಹೀಗೆ
ಉರಿಯುವಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾದ ಎರಡು
ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ?

ಅ) ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಬ) ಅವುಗಳ ವೇಗ
ಕ) ಅವುಗಳ ದ್ರವ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ
ಡ) ವಾಯುಮಂಡಲದೊಡನೆ ಘರ್ಷಣೆ

6) ( ಚಿತ್ರ - 6 ) ರಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ
ಗಮನಿಸಿದೊಡನೆಯೇ ಇದು ` ಏಷಿಯನ್ ಆನೆ ~ ಎಂದು
ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುವ
ನಿರ್ಣಾಯಕ ಲಕ್ಷಣ ಯಾವುದು?

ಅ) ಕಿವಿಯ ವೈಶಾಲ್ಯ
ಬ) ಸೊಂಡಿಲಿನ ಉದ್ದ
ಕ) ಶರೀರ ಗಾತ್ರ
ಡ) ದೇಹದ ಬಣ್ಣ

7) ಚಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಹನವೊಂದು ಸಮೀಪ
ಬಂದಂತೆ ಶಬ್ದ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ , ದೂರ ಹೋದಂತೆ
ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ವಿದ್ಯಮಾನ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? (ಚಿತ್ರ -
7) ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಹೆಸರೇನು?
ಅ) ರಾಮನ್ ಪರಿಣಾಮ
ಬ) ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ
ಕ) ಕಾಂಪ್ಟನ್ ಪರಿಣಾಮ
ಡ) ಜೀಮ್ಯಾನ್ ಪರಿಣಾಮ
8) ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜನ್ಮ ನೆಲೆಯಾದ `ಆಂತರಿಕ್ಷ
ಕಾಯ~ ವೊಂದು (ಚಿತ್ರ - 8 ) ರಲ್ಲಿದೆ . ಈ ಕಾಯ
ಯಾವುದು?
ಅ) ನಕ್ಷತ್ರ ಪುಂಜ ಬ ) ನೀಹಾರಿಕೆ
ಕ) ತಾರಾ ಗುಚ್ಛ ಡ ) ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ
9) ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ , ಪುರಾತನ ನಾಗರಿಕತೆಗೆ
ಸೇರಿದ, ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸದ , ಬಹುಮಹಡಿ ಎತ್ತರದ
`ಪಿರಮಿಡ್~ (ಚಿತ್ರ - 9) ರಲ್ಲಿದೆ . ಇಂತಹ ಗೋಪುರ
ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಯಾವ
ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೇರ ನೋಡಬಹುದು ?
ಅ) ಕಾಂಬೋಡಿಯಾ ಬ ) ಇರಾಕ್
ಕ) ಗ್ವಾಟೆಮಾಲಾ ಡ ) ಹಾಂಡುರಾಸ್
ಇ) ಚಿಲಿ ಈ) ಈಜಿಪ್ಟ್
ಉ) ಮೆಕ್ಸಿಕೋ
10) ಪರಮಾಣುವಿನೊಳಗಿನ ಕೆಲ ಕಣಗಳ ಪಥಗಳ
ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ( ಚಿತ್ರ - 10)
ಪರಮಾಣುಗಳೊಳಗಿನ `ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ~ ನಂತಹದೇ
ಆದ, ಆದರೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧ ಗುಣದ ಕಣ ಯಾವುದು
ಗೊತ್ತೇ ?
ಅ) ಪ್ರೋಟಾನ್ ಬ ) ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್
ಕ) ನ್ಯೂಟ್ರಿನೋ ಡ ) ಗ್ರಾವಿಟಾನ್
11) (ಚಿತ್ರ - 11) ರಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿಗಳನ್ನು
ನೋಡಿದಿರಾ?
ಅ) ಈ ಹಕ್ಕಿಯ ಹೆಸರೇನು?
ಬ) ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಈ ಹಕ್ಕಿ
ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಯಾವ ಭೂಖಂಡದಲ್ಲಿ
ನೋಡಬಹುದು?

12) ಶನಿಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೆಲ ಚಂದ್ರದ ಚಿತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ
(ಚಿತ್ರ - 13) . ಕೆಲವು ಗ್ರಹಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ
ಒಂದೊಂದು ಚಂದ್ರದ ಈ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸರಿ ಹೊಂದಿಸಿ :

ಅ) ಶನಿ 1 ) ಫೋಬೋಸ್
ಬ) ಮಂಗಳ 2 ) ಕ್ಯಾಲಿಸ್ಟೋ
ಕ) ಯುರೇನಸ್ 3 ) ಟೈಟಾನ್
ಡ) ಗುರು 4 ) ಮಿರಾಂಡಾ

ಉತ್ತರಗಳು:

1) ಕ - ವಜ್ರ 2 ) ಬ - ಹಾರ್ನ್ಬಿಲ್
3) ಡ - ಕಲಹಾರೀ ಮರುಭೂಮಿ (ಇದು
ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದೆ)
4) ಡ - ತಪ್ಪು ಹೇಳಿಕೆ 5 ) ಬ ಮತ್ತು ಡ
6) ಅ - ಕಿವಿಯ ವೈಶಾಲ್ಯ (ಆಫ್ರಿಕನ್ ಆನೆಗಿಂತ
ಕಡಿಮೆ)
7) ಬ - ಡಾಪ್ಲರ್ ಪರಿಣಾಮ
8) ಬ - ನೀಹಾರಿಕೆ
9) ಕ , ಡ , ಮತ್ತು ಉ 10) ಬ - ಪಾಸಿಟ್ರಾನ್
11) ಅ - ಪೆಂಗ್ವಿನ್; ಬ - ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ
12) ಅ - 3 ; ಬ - 1 ; ಕ - 4 ; ಡ - 2

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.