ಕ್ವಿಜ್ : ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

Share this:

ಕ್ವಿಜ್ : ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

1. ಗುಪ್ತರ ರಾಜವಂಶದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು?
A) ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ
B) ಘಟೋಟ್ಕಾಚಾ
C) ಶ್ರೀ ಗುಪ್ತಾ✔✔
D) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ

2. ಗುಪ್ತರ ರಾಜವಂಶದ ಯಾವ ರಾಜನನ್ನು ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು?
(ಎ) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ,✔✔
(ಬಿ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ರ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ,
(ಸಿ) ಶ್ರೀಗುಪ್ತ,
D) ಚಂದ್ರಗುಪ್ಪ I

3. ಯಾವ ಗುಪ್ತರ ರಾಜ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚೀನೀ ಪ್ರವಾಸಿ ಫ್ಯಾಹಿಯನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು?
(ಎ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ಪ I,
(ಬಿ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ಪ II,✔✔
(ಸಿ) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ,
(ಡಿ) ಕುಮಾರಗುಪ್ತ

4. *'ಕವಿರಾಜ'* ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಗುಪ್ತರ ಅರಸ ಯಾರು?
A) ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತ✔✔
B) ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ II
C) ಕುಮಾರ ಗುಪ್ತ
D) ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ I

5. ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ಕೊಸಳ ರಾಜ?
ಎ) ಉದಯನ್
ಬಿ) ಮಹೇಂದ್ರ✔✔
ಸಿ) ಕಲಾಶೋಕ
ಡಿ) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ

6. ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ I ನ ಪತ್ನಿ ಧೃವಾದೇವಿ ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಳು?
ಎ) ಕುರು
ಬಿ) ಪಾಂಚಾಲ
ಸಿ) ಲಿಚ್ಛವಿ✔✔
ಡಿ) ಅಂಗ

7. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಮಗ ಯಾರು?
ಎ) ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ II✔✔ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ
ಬಿ) ಕುಮಾರ ಗುಪ್ತ
C) ವಿಷ್ಣು ಗುಪ್ತ
D) ಸ್ಕಂದ ಗುಪ್ತ

8. ಸತಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಗುಪ್ತರ ಶಾಸನ ಯಾವುದು?
ಎ) ಜುನಾಗರ್ ಶಾಸನ
ಬಿ) ಅಲಹಾಬಾದ್ ಶಾಸನ
C) ಭಿತರಿ ಶಾಸನ
ಡಿ) ಇರಾನ್ ಶಾಸನ (ERAN)✔✔

9. ಗುಪ್ತರಿಂದ ಪೋಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಾಷೆ ಯಾವುದು?
ಎ) ಸಂಸ್ಕೃತ ✔✔
B) ಪ್ರಕೃತಿ
ಸಿ) ಅರೇಬಿಕ್
D) ಹಿಂದಿ

10. ಗುಪ್ತರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದ್ದರು
ಎ) ಉಪಕಾರಿ
B) ಗ್ರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಭೋಜಕ್✔✔
ಸಿ) ಕೋಟ್ವಾಲ್
ಡಿ) ವಿಶಾಪತಿ

11. ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತವನ್ನು ಭಾರತದ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಎಂದು ಕರೆದ ಇತಿಹಾಸಕಾರ ಯಾರು?
ಎ) ದಯಾನಂದ
ಬ) ಮಾರ್ಷಲ್
ಸಿ) ವಿ.ಎ. ಸ್ಮಿತ್✔✔
ಡಿ) ಡಿ.ಎನ್. ಆಚಾರ್ಯ

12. ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯುವರು?

A. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ I ✔✔
B. ಶ್ರೀ ಗುಪ್ತ
C. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ
D.ಕುಮಾರಗುಪ್ತ

13. ಗುಪ್ತರ ಯಾವ ಶಾಸನವು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬದ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು?
ಎ) ಸರನಾಥ್
ಬಿ) ಮೆಹ್ರಾಲಿ ✔✔
C) ಬಾಬ್ರು
ಡಿ) ಸಾಂಚಿ

14. ಕಾಳಿದಾಸ ಬರೆದ ನಾಟಕಗಳು
ಎ) ವಿಕ್ರಮೋರ್ವಶೀಯಂ
ಬೌ) ಅಭಿಜಾನ ಶಾಕುಂತಲಮ್
ಸಿ) ಮಾಲ್ವಿಕಾಗ್ನಿಮಿತ್ರಮ್
ಡಿ) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ✔✔

15. ಬ್ರಹ್ಮಸಂಹಿತಾ ಬರೆದವರು ಯಾರು?
ಎ) ವರಾಹಮಿಹಿರಾ✔✔
ಬಿ) ಆರ್ಯಭಟ್ಟಾ
C) ಬ್ರಹ್ಮ ಗುಪ್ತ
ಡಿ) ಭಾಸ್ಕರ

16. ಗುಪ್ತರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜವಳಿ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪಟ್ಟಣ ಯಾವುದು?
ಎ) ವಾರಣಾಸಿ
ಬಿ) ಪಾಟಲಿಪುತ್ರ
ಸಿ) ಸುರತ್✔✔
ಡಿ) ಕನಜ್

17.ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನವು ಈ ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿದೆ?
A) ಅರಾಬಿಕ್
ಬಿ) ದೇವನಾಗರಿ
ಸಿ) ಖರೋಷ್ಠಿ
D) ಬ್ರಾಹ್ಮಿ✔✔

18. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹೂಣರ ದಾಳಿ ಈ ಗುಪ್ತ ಅರಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು?
ಎ) ಶ್ರೀಗುಪ್ತ
ಬಿ) ಕುಮಾರಗುಪ್ತ✔✔
ಸಿ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ II
D) ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ I

19. ಗುಪ್ತರ ರಾಜಲಾಂಛನ ಯಾವುದು?
ಎ) ಗರುಡ✔✔
ಬಿ) ಹುಲಿ
C) ನಂದಿ
D) ಹಸು

20. ಉಜ್ಜೈನಿಯನ್ನು  ಗುಪ್ತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಎರಡನೇ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಗುಪ್ತ ಅರಸ ಯಾರು?
ಎ) ಕುಮಾರ ಗುಪ್ತಾ
ಬಿ) ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ II ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ✔✔
ಸಿ) ಬುದ್ಧ ಗುಪ್ತ
ಡಿ) ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ I

21.ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ  ಯಾರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದವು?
ಎ) ಗುಪ್ತರು✔✔
ಬಿ) ಮೌರ್ಯರು
ಸಿ) ಕುಶಾಣರು
ಡಿ) ಹರ್ಷ

22. ಕಾಲಿದಾಸ ಸೇರಿದಂತೆ ನವರತ್ನರೆಂಬ  ಒಂಬತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಗುಪ್ತ ರಾಜ?
ಎ) ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತ
ಬಿ) ಸ್ಕಂದ ಗುಪ್ತ
ಸಿ) ಸಮುದ್ರ ಗುಪ್ತ
D) ಚಂದ್ರ ಗುಪ್ತಾ II ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ✔✔

23.  ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಅರಸ ಯಾರು?
(ಎ) ಅಜಾತಶತ್ರು,
(ಬ) ಅಶೋಕ,
(ಸಿ) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ,✔✔
(ಡಿ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ
24.  ಕೆಳಗಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:
I. ಕುಮಾರ್ ಸಂಭವಮ್, II. ಮುದ್ರರಾಕ್ಷಸ III. ರಘುವಂಶ, IV. ರಿತುಸಂಹಾರ
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳಿದಾಸನ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವು?
(ಎ) I, II ಮತ್ತು III,
(ಬಿ) II, III ಮತ್ತು IV,
(ಸಿ) I, III ಮತ್ತು IV,✔✔
(ಡಿ) I, II ಮತ್ತು IV

25. 'ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯ' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ದೊರೆ ಯಾರು?
(ಅ) ಅಶೋಕ,
(ಬಿ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ಪ II,✔✔
(ಸಿ) ಕನಿಶ್ಶ,
(ಡಿ) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ

26. ಗಯಾದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ ದೇವಾಲಯವೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಆಡಳಿತಗಾರನಾದ ಮೇಘವರ್ಮಾರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಗುಪ್ತರ ಯಾವ ಅರಸ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದರು?
(ಎ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ I,
(B) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ,✔✔
(ಸಿ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ಪ II,
(ಡಿ) ಸ್ಕಂದಗುಪ್ತಾ

27. ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತನ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಅವಧಿ?
(ಎ) 335-380 AD.✔✔
(B) 380-413 AD.
(ಸಿ) 413-455 AD.
(ಡಿ) 319-335 AD .

28. ಕೆಲವು ನಾಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುಪ್ತ ಅರಸ ಯಾರು?
(ಎ) ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ-I
(ಬಿ) ಸ್ಕಂದಗುಪ್ತ
(ಸಿ) ಕುಮಾರಗುಪ್ತ-I
(ಡಿ) ಸಮುದ್ರಗುಪ್ತ✔

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.