ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದ ಪ್ರಮುಖ ಯುದ್ಧಗಳು ಮತ್ತು ಕದನಗಳು

Share this:


ಮೊದಲನೆಯ ತರೈನ್ ಕದನ:
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ. 1191
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.

●.2. ಎರಡನೆಯ ತರೈನ್ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1192
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಘೋರಿ ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಚೌಹಾನ್ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.

●.3. ಮೊದಲನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1526
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಬರ್ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಲೋದಿನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.

●.4. ಖನವಾ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1527
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಬರ್ ರಾಣಾ ಶುಂಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ತನ್ನ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಯಿತು.

●.5. ಘಾಘ್ರ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1529
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬಾಬರ್ ನು ಮಹಮೂದ್ ಲೋದಿ ಮತ್ತು ಸುಲ್ತಾನ್ ನುಸ್ರತ್ ಶಾರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು. ಈ ಯುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಘಲ್ ಆಡಳಿತದ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಯಿತು.

●.6. ಎರಡನೆಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1556
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಅಕ್ಬರ್ ಹೇಮುನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.

●.7. ಮೂರನೇಯ ಪಾಣಿಪತ್ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1761
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಅಹ್ಮದ್ ಶಾ ಅಬ್ದಾಲಿ ಮರಾಠರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.

●.8. ತಾಳಿಕೋಟೆ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1565
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಡೆಕ್ಕನ್ ಸುಲ್ತಾನರು ಖ್ಯಾತಿವೆತ್ತ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.

●.9.ಹಲ್ದಿಘಾಟಿ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1576
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಮೊಘಲ್ ಸೇನೆಯ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜ ಮಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೇವಾರದ ರಾಣ ಪ್ರತಾಪ್ ನಡುವೆ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯಿತು.

●.10.ಪ್ಲಾಸೀ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1757
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸಿರಾಜ್ - ಉದ್-ದೌಲಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಈ ಯುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿತು.

●.11. ವಾಂಡಿವಾಷ್ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1760
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಯುದ್ಧ (1756 -1763) ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ಮೂರು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು ಮತ್ತು ಈ ಯುದ್ಧವು ಮೂರನೇಯ ನೇ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ದದ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು.

●.12.ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1764
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮ್, ಶುಜಾ-ಉದ್-ದೌಲಾ (ಔದ್ಧಿನ ನವಾಬ್) ಮತ್ತು ಶಾ ಆಲಮ್ II (ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ) ರು ಒಡಗೂಡಿದ ಸಂಯೋಜಿತ ಪಡೆಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.

●.13.ಸಮುಘರ್ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1658
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ಔರಂಗಜೇಬನು ದಾರಾ ಶಿಕೊಹ್ ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು.

●.14.ಕರ್ನಾಲ್ ಕದನ :
•┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈•
✧.ನಡೆದ ಇಸ್ವಿ : ಕ್ರಿ.ಶ.1739
✧.ಫಲಿತಾಂಶ: ನಾದಿರ್ ಷಾನು ಮುಘಲ್ ದೊರೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು

Notes By : Kannada Kanaja Android App
(ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಸ್ವಯಂ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಇಂದೇ "Kannada Kanaja" ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಪ್ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ )
App Download Link
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.kkmwqsomnbaruonjfshgtxqbldlvpvjhzaeiitxey 

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.