ಕನ್ನಡ ಕಣಜ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ ಆಪ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ಮಾದರಿ ಆನಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆಭಾಗವಹಿಸಿ

Share this:

ಇಂದಿನ ಕನ್ನಡ ಕಣಜ ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲಿಂಕ್
https://goo.gl/forms/t3VgLFRjFPkAKDvL2
Password
kanaja
(ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ)
ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ಪರ್ದಾ ಮಿತ್ರರೆ
ಕನ್ನಡ ಕಣಜ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ ಆಪ್ ನ ವತಿಯಿಂದ
ಮಾದರಿ ಆನಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ
ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಕನ್ನಡ ಕಣಜ ಕ್ವಿಜ್ (24x7) ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡ ಕಣಜ ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ನ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾದರಿ ಆನಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ದಾರ್ಥಿಗಳ ಪಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕ್ವಿಜ್ ನ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು.
ಆಸಕ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿ
ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನದ 50 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
ಒಟ್ಟು 50 ಅಂಕಗಳಿರುತ್ತವೆ
(ಮಾದರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಲಿಂಕ್

Password
kanaja
(ಸಣ್ಣ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ)

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.