ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ನಡುವೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ

Share this:

ಮಾರ್ಚ್ 1, 2018

ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡಾನ್ ನಡುವಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ. ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಪರಾಧಗಳ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಅದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವ ಸರಕುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು

ಒಪ್ಪಂದವು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡುವೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಗುಪ್ತಚರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾನೂನುಗಳು, ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸುಗಮತೆಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾನೂನುಗಳು, ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಒಪ್ಪಂದದ ಕರಡು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಆಡಳಿತಗಳ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸರಿಯಾದ ಬದಲಾವಣೆಯ ಮಾಹಿತಿಯ ವಿನಿಮಯ, ಸುಂಕದ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸರಕುಗಳ ಮೂಲ.

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.