ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ + ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು...:

Share this:

ಕನ್ನಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ + ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು...:

Q).೧೯೨೦ ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು ?
a) ಧಾರವಾಡ
b) ಬೆಳಗಾವಿ
c) ಬೆಂಗಳೂರು
d) ಮೈಸೂರು
Answer) ಧಾರವಾಡ

Q).ಮೈಸೂರಿನ ಹಿಂದಿನ ಅರಮನೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಶವಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ ?
a) ೧೮೭೦
b) ೧೮೮೨
c) ೧೮೯೦
d) ೧೮೯೭
Answer) ೧೮೯೭

Q).೧೯೧೮ ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಯಾವ ಕಾರಣದಿಂದ ದಿವಾನಗಿರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದರು ?
a) ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲವೆಂದು
b) ಒಡೆಯರರವರು ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲವೆಂದು
c) ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ
d) ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಕಾರಣವೂ ಅಲ್ಲ
Answer) ಸರ್ಕಾರಿ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ

Q).ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಮೈಸೂರಿನ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರವರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದಿವಾನರಾದದ್ದು ಯಾವಾಗ?
a) ೧೯೦೧
b) ೧೯೦೮
c) ೧೯೧೨
d) ೧೯೧೫
Answer) ೧೯೧೨

Q).ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಯಾವಾಗ ಜನಿಸಿದರು ?
a) ೧೮೬೧
b) ೧೮೭೦
c) ೧೮೪೫
d) ೧೮೮೧
Answer) ೧೮೬೧

Q).ಬಿಜಾಪುರದ ಗೋಲಗುಂಬಜ್ ಯಾರ ಗೋರಿಯಾಗಿದೆ ?
a) ಮಹಮದ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ
b) ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ
c) ಸಿಖಂದರ್ ಷಾ
d) ಯುಸುಫ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ
Answer) ಮಹಮದ್ ಆದಿಲ್ ಷಾ

No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.