ಕ್ವಿಜ್ :- ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ

Share this:

*- *ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸ*

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

1). *ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ರಾಜ ಮನೆತನ ಯಾವುದು ?*

A.  ಕದಂಬರು
B.  ಹೊಯ್ಸಳರು
C.  ವಿಜಯನಗರದ ಅರಸರು
D.  ಚಾಲುಕ್ಯರು

👉 1}. A
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

2}. *"ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುಮೆ" ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆ ದೊರೆತಿರುವುದು ?*

A.  ರೂಪಾರ
B.  ಮಾ೦ಡ
C.  ರಂಗಪುರ
D.  ಖಾಲಿ ಬ೦ಗಾನ

👉 2). D
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

3}. *"ಸತ್ತವರ ದಿಬ್ಬ" ಎಂದು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?*

A.   ಲೋಥಾಲ್
B.   ಖಾಲಿ ಬಂಗಾನ್
C.   ಮಾಂಡ್
D.   ಹರಪ್ಪ

👉 3).  A

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

4}. *"ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೀರು ಸರಬರಾಜು" ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆಗೆ ಸೇರಿದ ನಗರ ಯಾವುದು ?*

A.  ಹರಪ್ಪಾ
B.  ಮೆಹೆಂಜೋದಾರೋ
C.  ಲೋಥಾಲ್
D.  ಧೋಲವಿರ

👉 4). D

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

5}. *ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ.*

A.  ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ಸುವಿಕೆ
B.  ಪೌರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು
C.  ಜಲ ಸಾರಿಗೆ
D.  ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು

👉 5). B

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

6}. *ಋುಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ "ದಶ ರಾಜರ ಕದನ" ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ನದಿಯ ದಡದ ಮೇಲೆ ನಡೆದಿದೆ  ?*

A.  ಪರುಷ್ಣಿ ನದಿ
B.  ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿ
C.  ಗಂಗಾ ನದಿ
D.  ಕಾವೇರಿ ನದಿ

👉 6).  A

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

7). *ಮಹಾಭಾರತದ ಮೂಲ ಹೆಸರೇನು ?*

A.  ಬೃಹತ್ ಕಥಾ
B.  ಮೋಹನ ತರಂಗಿಣಿ
C.  ರಾಜತರಂಗಿಣಿ
D.  ಜಯ ಸಂಹಿತ

👉 7). D

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

8). *ತ್ರಿ ರತ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿದವರು ?*

A.  ಮನು
B.  ದಂಡ ಪಾದ
C.  ಮಹಾವೀರ
D.  ಬುದ್ಧ

👉 8). C

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

9). *"ಪಂಚತಂತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು" ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದವರು ಯಾರು ?*

A.  ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮಾ
B.  ದುರ್ಗಸಿಂಹ
C.  ಕಾಳಿದಾಸ
D.  ತುಳಸಿದಾಸ್

👉 9). B

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

10). *ಯಾರ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ  ಕಂದಾಯದ ದರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು ?*

A.  ಘಿಯಾಜುದ್ದೀನ್ ಬಲ್ಬನ
B.  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ
C.  ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್
D.  ಫಿಯಾಸುದ್ದಿನ್ ತುಘಲಕ್

👉 10).  C

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

11). *"ಚಹಲ್ ಗಾನಿಯ" ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ ಯಾರು ?*

A.  ಇಲತಮಿಷಾ
B.  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ್ ಖಿಲ್ಜಿ
C.  ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್
D.  ಬಲ್ಬನ

👉 11). D

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

12). *ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೊರೆಯನ್ನು "ಲಾಕ್ ಭಕ್ಷ" ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ?*

A.  ಇಲ್ತಮಿಶಾ
B.  ಕುತುಬುದ್ದಿನ ಐಬಕ್
C.  ಬಲ್ಬ್ನ್
D.  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ್ ಖಿಲ್ಜಿ

👉 12). B

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

13). *ಗಣಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು______ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ ತೆರಿಗೆ ?*

A.  ವಾಣಿಜ್ಯ  ಸೆಂಘಗಳು
B.  ಉಣ್ಣೆನೇಕಾರರು
C.  ಕೃಷಿಕರು
D.  ವರ್ತಕರು

👉 13). A

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

14). *ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನ ಯಾರ ಸಮಕಾಲೀನನಾಗಿದ್ದ ನ್ನು ?*

A.  ಅಕ್ಬರ್
B.  ಫಿರೋಜ್ಶಾ ತುಘಲಕ್
C.  ಬಾಬರ್
D.  ಅಲ್ಲಾವುದ್ದಿನ್ ಖಿಲ್ಜಿ

👉 14). C

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

15). *ಷಹಜಹಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ "ಮೋತಿ  ಮಸೀದಿ" ಎಲ್ಲಿದೆ ?*

A.  ದೆಹಲಿ
B.  ಪತ್ತೆಪುರ ಸಿಕ್ರಿ
C.  ಲಾಹೋರ್
D.  ಆಗ್ರಾ

👉 15). D

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

16). *ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ನ್ನು ತನ್ನ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವುದು ?*

A.  ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳು
B.   ದೂರದರ್ಶಕದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನ
C.  ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ತತ್ತ್ವ
D.  ಲೋಹಗಳನ್ನು ಎರಕ ಹೊಯುವ ತಂತ್ರ

👉 16). A

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

17). *ಮೊಘಲ್ ಅರಸರಲ್ಲಿ ವರ್ಣ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಪೋಷಕ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾದ ದೊರೆ ಯಾರು ?*

A.  ಅಕ್ಬರ್
B.  ಜಹಾಂಗೀರ್
C.  ಹುಮಾಯೂನ್
D.  ಔಧ ನವಾಬ

👉 17). B

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

18). *"ದೀನ್ - ಇ - ಇಲಾಹಿ" ಧರ್ಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ ನಿಖರವಾದ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು ?*

A.  ದೆಹಲಿಯ ಕೋಟೆ
B.  ಫತೇಪುರ್ ಸಿಕ್ರಿ
C.  ಆಗ್ರಾ ಕೋಟೆ
D.  ಇಬಾದ್ ಖಾನಾ

👉 18). D

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

19). *ಮರಾಠ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಯಾರು ?*

A.  ಎರಡನೇ ಬಾಜಿರಾವ್
B.  ಒಂದನೇ ಬಾಜಿರಾವ್
C.  ಬಾಲಾಜಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್
D.  ಬಾಲಾಜಿ ಬಾಜಿರಾವ

👉 19). B

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

20). *ಮರಾಠಾ ಪೇಶ್ವೆಗಳು ಮೂಲತಃ _ ಆಗಿದ್ದರು ?*

A.  ಯಾದವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳು
B.  ಮಾರಾಠ ಬೋಸ್ಲೆಗಳು
C.  ಚಿತ್ಪಾವನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ
D.  ಮಾಳವೀಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು

👉 20). C

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

21). *ವಿಠೋಬಾ ಪಂಥವನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದ ಭಕ್ತಿ ಸಂತ ಯಾರು ?*

A.  ಕಬೀರ
B.  ವಲ್ಲಭಚಾಯ್ರ
C.  ನಾಮದೇವ
D.  ಮೀರಾಬಾಯಿ

👉 21). C

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

22). *ಯಾವ ಧರ್ಮ ಸೂಫಿ ತತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ?*

A.  ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ
B.  ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ
C.  ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ
D.  ಜೈನ ಧರ್ಮ

👉 22). D

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

23). *3 ದುಂಡು ಮೇಜಿನ ಪರಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಯಾರು ?*

A.  ವಲ್ಲಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್
B.  ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ
C.  ಡಾ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್
D.  ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ಮಾಳವೀಯ

👉 23). C

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

24). *"ವಿಟ್ಲೆಆಯೋಗವು" ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ?*

A.  ಕಾರ್ಮಿಕರು
B.  ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ
C.  ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ
D.  ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆ ರಚನೆ

👉 24). D

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

25). *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿದ್ದು.*

A.  1813  ಚಾರ್ಟರ್ ಯಾಕ್ಟ
B.  1835  ಮೆಕಾಲೆಯ ವರದಿ
C.  1854  ವುಡ್ಸನ ವರಧಿ
D.  1882  ಹ೦ಟರ ಆಯೋಗ

👉 25). C

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

26). *ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ?*

A.  ಎನ್.ಎಂ ಜೋಶಿ
B.  ಬಿ.ಪಿ ವಾಡಿಯಾ
C.  ಎಸ್.ಎ ಡಾಂಗೆ
D.  ಎನ್.ಎಂ ರಾಜ

👉 26). C

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖


No comments:

Disclamer

All the information published in this web page is submitted by users or free to download on the internet. I make no representations as to accuracy, completeness, currentness, suitability, or validity of any information on this page and will not be liable for any errors, omissions, or delays in this information or any losses, injuries, or damages arising from its display or use. All information is provided on an as-is basis. All the other pages you visit through the hyper links may have different privacy policies. If anybody feels that his/her data has been illegally put in this web page, or if you are the rightful owner of any material and want it removed please email me at"shashikumarjr@gmail.com" and I will remove it immediately on demand. All the other standard disclaimers also apply.